Năm 2019, Việt Nam có 65 công ty bảo hiểm gồm 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 18 công ty bảo hiểm nhân thọ, 2 công ty tái bảo hiểm và 14 công ty môi giới bảo hiểm. Tổng doanh thu bảo hiểm ước tính hơn 160.000 tỷ đồng, đóng góp 2,9% GDP.

Bảo hiểm nhân thọ

  • Có 18 công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (1 công ty bảo hiểm địa phương và 17 từ nước ngoài)
  • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng nhanh và đạt 115.982 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó, phí bảo hiểm mang lại 87.960 tỷ đồng - tăng 32,8% so với năm 2017 và dự kiến sẽ tăng 35% trong năm 2019
  • 11% tổng dân số sẽ tham gia Bảo hiểm nhân thọ vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Bảo hiểm phi nhân thọ

  • Việt Nam có 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2019
  • There are 5 big Non-life Insurance companies who contributing about 60% of total revenue. Bao Viet 21%; PVI 14,4%; PTI 9%; Bao Minh 7,8%; PJICO >6%. The rest of 40% is shared for 26 companies.
  • Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ là 25.219 tỷ đồng (1.09 tỷ USD), tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ lệ người Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ vẫn còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Nó cho thấy ngành công nghiệp này vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tầng lớp trung lưu đang và sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng (dự kiến sẽ chiếm 50% dân số vào năm 2035 so với 11% vào năm 2015). Đây sẽ là kích thích chính cho bảo hiểm cá nhân (bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và xe cơ giới).