Overview of Vietnam's insurance market

2019-09-20 10:45:22

Năm 2019, Việt Nam có 65 công ty bảo hiểm gồm 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 18 công ty bảo hiểm nhân thọ, 2 công ty tái bảo hiểm và 14 công ty môi giới bảo hiểm. Tổng doanh thu bảo hiểm ước tính hơn 160.000 tỷ đồng, đóng góp 2,9% GDP.

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Tỷ lệ người Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ vẫn còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Nó cho thấy ngành công nghiệp này vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tầng lớp trung lưu đang và sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng (dự kiến sẽ chiếm 50% dân số vào năm 2035 so với 11% vào năm 2015). Đây sẽ là kích thích chính cho bảo hiểm cá nhân (bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và xe cơ giới).