Nền tảng Insbank được cung cấp cho Công ty bảo hiểm PVI từ năm 2019

Dưới đây là một số đối tác của chúng tôi: